Vertaistyön kehittäminen

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala on mukana Seurakuntaopiston ja Diakoniaopistot -verkoston hallinnoimassa Laajennettu työyhteisö -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysalan organisaatioissa oppilaitosten ja työelämätahojen yhteistyönä. Päihdesairaalassa hankkeesta käytetään lyhennettyä ”Kokemusasiantuntijahanke” nimeä.

Hankkeen tähänastisia tuloksia ovat:

  • Hankkeen puitteissa on kehitetty Päihdesairaalan perinteistä "Vanhojen kahvit" toimintaa. Sairaalassa aikanaan hoidossa olleet ja sittemmin elämässään eteenpäin päässeet henkilöt ovat perinteisesti käyneet joka kuun ensimmäinen perjantai talossa iltapäiväkahvilla. Kahveilla käynti on ollut vertaisille itselleen merkityksellistä raittiuden ja toipumistulosten ylläpitämisessä. Toiminta on hankkeen myötä laajentunut.
  • Hankkeen aikana osa tästä nk. "vanhojen" porukasta on alkanut pitää vertaisryhmää talossa parhaillaan hoidossa oleville potilaille. Nykyisellään ryhmiä pyörii kaksi kertaa viikossa ja ne ovat avoimia kaikille sairaalassa hoitojaksolla oleville.
  • Vanhojen ryhmän jäsenet ovat käynyt auditoimassa eli arvioimassa yhden sairaalan hoitoyksikön toimintaa. Käytännössä yksi vertaisista oli sovitun ajan sisällä hoitoyksikössä asiakkaan roolissa ja raportoi sen jälkeen siitä mikä toimii ja mikä ei.
  • Päihdesairaalassa aloitettiin maaliskuussa 2014 korvaushoidon vertaistukiryhmä, joka toimii AA ja NA ryhmien tapaan mutta on tarkoitettu ensisijaisesti korvaushoidossa oleville potilaille.
  • Vertaiset pitävät yksilövastaanottoja halukkaille.