Back to top

Hoidollinen viitekehys

Päihdesairaalan hoidollisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus. Sairaalan toiminta perustuu Käypä hoito -suosituksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta.

Käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on hoitomuoto, jossa pyritään muuttamaan päihteiden käyttöön tai muuhun ei-toivottuun elämäntapaan liittyviä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä.

Tunteita opitaan käsittelemään rakentavalla tavalla

Hoidon aikana potilaan kanssa harjoitellaan muun muassa retkahtamista ehkäiseviä käyttäytymismalleja: miten sanoa ei muiden tarjouksille tai omille mielihaluilleen. Lisäksi hoidossa opetellaan kohtaamaan arkisessa elämässä eteen tulevia ongelmia ilman päihteitä. Päihteitä käytetään usein tukahduttamaan hankalia tunteita, joten yksi hoidon keskeinen tavoite on auttaa potilasta hyväksymään epämiellyttäviä tunteita ja oppia käsittelemään niitä rakentavalla tavalla.

Hoidossa opetellaan tunnistamaan itseä koskevia negatiivisia uskomuksia ja ajatusmalleja sekä ennakoimaan päihteiden käyttöä mahdollisesti laukaisevia tilanteita.

Käyttäytymisterapeuttiset menetelmät ovat lääketieteellisten tutkimusten mukaan tehokkaita hoitomuotoja myös moniin päihdeongelman yhteydessä esiintyviin muihin ongelmiin, kuten ahdistus, masennus, syömishäiriöt, unihäiriöt ja persoonallisuushäiriö.

Päihdesairaalassa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, perheterapia ja vertaisryhmät.

Yhteisöllisyys

Ympärivuorokautinen laitoshoito tarjoaa päihteettömän ja tukea antavan ympäristön, jossa voi opetella elämänhallinnan ja itsestä huolehtisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita. Yhteisöhoidossa muut potilaat ja vertaiset ovat keskeisessä roolissa päihteiden käyttöön liittyvän muutoksen tekemisessä.

Päihdesairaala on jaettu toiminnallisesti potilaiden ja henkilökunnan muodostamiin pieniin yhteisöihin. Vahvimmillaan yhteisöhoidollinen viitekehys on lääkkeettömässä yhteisöhoitoyksikössä.

Yhteisöllisyys toteutuu myös muissa sairaalan hoitoyksiköissä niin, että yhteisökokoukset ja muut toiminnot on suunniteltu tukemaan päihdeongelmasta toipumista vertaistukea hyödyntämällä. Potilaiden ohella keskeisessä roolissa ovat Päihdesairaalan kokemusasiantuntijat.

Kokonaisvaltainen kuntoutus

Yksilöllistä hoitoa potilasta kuunnellen

Päihdeongelmiin apua hakevien henkilöiden toimintakyky vaihtelee huomattavasti. Päihdesairaalan hoidossa jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi omien tarpeidensa ja voimavarojensa edellyttämällä tavalla. Potilaat osallistuvat arjen toimintaan oman toimintakykynsä mukaisesti.

Potilaiden toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan osana hoitoyksiköiden perustyötä. Sairaalan alueella on huolehdittu esteettömyydestä liikuntaesteisiä silmällä pitäen.

Päihdesairaala tarjoaa myös työ- ja toimintakyvyn arviointia päihdeongelmista kärsiville potilaille.