Päihdesairaalan perhehoitoyksikkö tarjoaa apua perheille ja odottaville äidille. Hoidon tavoitteena on vanhemman riippuvuuden hoitaminen ja koko perheen hyvinvoinnin turvaaminen.

Kenelle

Perhehoitoyksikkö palvelee perheitä, vanhempia lapsineen sekä raskaana olevia naisia. Vanhemman hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai useampaan päihteeseen. Perhehoito soveltuu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Perhehoitoon voidaan ohjata esimerkiksi kunnan mielenterveys- ja päihdeklinikalta, aikuissosiaalityöstä tai lastensuojelusta. Perhehoitoa edeltää usein vieroitushoitojakso.

Perhehoidon tavoite

Perhehoidon tavoitteena on vanhemman päihdeongelman hoitaminen sekä fyysisen ja psyykkisen voinnin kohentuminen. Lisäksi hoidossa turvataan lasten hyvinvointi. Hoidon tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä potilaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Perhehoidon sisältö

Hoitojakso perhehoidossa kestää useimmiten 1–3 kuukautta. Hoitoon sisältyvät yksilö-, pari- ja perhetapaamiset, ryhmät, lääkäripalvelut ja tarvittaessa psykiatrin konsultaatio. Hoito perustuu Käypä hoito -suosituksiin.

Perhehoidossa korostuvat vanhemman riippuvuuden hoidon lisäksi vanhemmuuden, parisuhteen ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Työntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät tarvittaessa hoidon aikana.

Hoidossa kartoitetaan perheen kokonaistilanne ja tehdään sosiaalityön suunnitelma. Potilasta ohjataan toimeentuloon, etuuksiin ja asumistilanteeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi potilas harjoittelee arjen taitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista.

Hoito sisältää perhehoitojakson jälkeisen jatkohoidon suunnittelun. Tavoitteena on, että potilaalla tai perheellä on alustava suunnitelma jatkohoidosta jo Päihdesairaalaan saapumisen yhteydessä.

Perhehoidon hoitopolku

Kaikille perhehoitoon hakeutuville perheille ja raskaana oleville naisille tarjotaan uutta mallia, joka turvaa hoitopolun jatkumisen perhehoitojakson jälkeen. Malli on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa.

Paikkavarauksen yhteydessä kootaan ennakkoverkosto potilaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluista, päihdepsykiatrialta, lastensuojelusta, perhetyöstä tai aikuissosiaalityöstä. Potilas voi kutsua verkostoon läheisiään tai tukihenkilön.

Ennakkoverkosto kokoontuu ennen perhehoitojakson aloitusta ja kartoittaa vanhemman päihteiden käyttöä, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä lasten tilannetta. Tapaamisessa arvioidaan hoidon tarvetta, asetetaan hoitojaksolle tavoitteet ja tehdään alustava suunnitelma jatkohoidosta.

Hoitosuunnitelman toteutumista ja perheen tilannetta arvioidaan kuukausittain verkostokokouksissa. Lisäksi tarkennetaan jatkohoidon suunnitelmaa. Verkoston viimeisessä tapaamisessa ennen perhehoitojakson päättymistä käynnistetään jatkotyöskentely potilaan ja perheen tilanteeseen sopivissa palveluissa.

Potilas osallistuu hoidon suunnitteluun alusta alkaen ja voi halutessaan tulla tutustumaan perhehoitoyksikköön ennen hoidon aloitusta. Verkostoyhteistyön on havaittu selkeyttävän kokonaisuutta potilaalle ja lisäävän luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Uuden mallin tavoitteena on vahvistaa potilaan hoitopolkua ja turvata koko perheen hyvinvointi.

Lisätietoa uudesta mallista

Päihdesairaalan perhehoidon mallia on kehitetty viimeisen parin vuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun valtionavustuksen voimin. Avustus on myönnetty päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi. Lue hankkeesta lisää »

Henkilökunta

Perhehoitoyksikössä työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Lue lisää