Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille ja odottaville äideille. Kuntoutuksen tavoitteena on vanhemman riippuvuuden hoitaminen ja koko perheen hyvinvoinnin turvaaminen.

Kenelle

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, vanhemmille lapsineen ja raskaana oleville äideille. Vanhemman hoidon tarve voi liittyä alkoholiin, lääkkeisiin, huumeisiin tai useampaan päihteeseen. Perhekuntoutus soveltuu myös vanhemmille, joilla on päihderiippuvuuden ohella psyykkinen sairaus tai mielenterveyden häiriöitä.

Perhekuntoutukseen voidaan ohjata esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeklinikalta, aikuissosiaalityöstä tai lastensuojelusta. Perhekuntoutusta edeltää usein vieroitushoitojakso.

Perhekuntoutuksen tavoite

Perhekuntoutuksen tavoitteena on vanhemman päihdeongelman hoitaminen sekä fyysisen ja psyykkisen voinnin kohentuminen. Lisäksi kuntoutuksessa turvataan lasten hyvinvointi. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä potilaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Perhekuntoutuksen sisältö

Hoitojakso perhekuntoutuksessa kestää useimmiten 1–3 kuukautta. Hoitoon sisältyvät yksilö-, pari- ja perhetapaamiset, ryhmät, lääkäripalvelut ja tarvittaessa psykiatrin konsultaatio. Hoito perustuu Käypä hoito -suosituksiin.

Perhekuntoutuksessa korostuvat vanhemman riippuvuuden hoidon lisäksi vanhemmuuden, parisuhteen ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Työntekijät avustavat ja tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä lasten koulunkäynti järjestyvät tarvittaessa hoidon aikana.

Hoidossa kartoitetaan perheen kokonaistilanne ja tehdään sosiaalityön suunnitelma. Potilasta ohjataan toimeentuloon, etuuksiin ja asumistilanteeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi potilas harjoittelee arjen taitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista.

Hoitoon sisältyy jatkohoidon suunnittelu. Tavoitteena on, että potilaalla tai perheellä on alustava suunnitelma jatkohoidosta jo Päihdesairaalaan saapumisen yhteydessä.

Perhekuntoutuksen hoitopolku

Kaikille perhekuntoutukseen hakeutuville perheille ja raskaana oleville äideille tarjotaan uutta mallia, joka turvaa hoitopolun jatkumisen perhekuntoutusjakson jälkeen. Malli on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa.

Paikkavarauksen yhteydessä kootaan ennakkoverkosto potilaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluista, päihdepsykiatrialta, lastensuojelusta, perhetyöstä tai aikuissosiaalityöstä. Potilas voi kutsua verkostoon läheisiään tai tukihenkilön.

Ennakkoverkosto kokoontuu ennen perhekuntoutuksen aloitusta ja kartoittaa vanhemman päihteiden käyttöä, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä lasten tilannetta. Tapaamisessa arvioidaan hoidon tarvetta, asetetaan hoitojaksolle tavoitteet ja tehdään alustava suunnitelma jatkohoidosta.

Hoitosuunnitelman toteutumista ja perheen tilannetta arvioidaan kuukausittain verkostokokouksissa. Lisäksi tarkennetaan jatkohoidon suunnitelmaa. Verkoston viimeisessä tapaamisessa ennen perhekuntoutuksen päättymistä käynnistetään jatkotyöskentely potilaan ja perheen tilanteeseen sopivissa palveluissa.

Potilas osallistuu oman hoitonsa suunnitteluun alusta alkaen ja voi halutessaan tulla tutustumaan Päihdesairaalan perhekuntoutukseen ennen hoitojakson aloitusta. Verkostoyhteistyön on havaittu selkeyttävän kokonaisuutta potilaalle ja lisäävän luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Tavoitteena on vahvistaa potilaan hoitopolkua ja turvata koko perheen hyvinvointi. Malli on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun valtionavustuksen voimin. Lue hankkeesta lisää »

Henkilökunta

Perhekuntoutuksessa työskentelee vanhempien ja lasten tukena päihde- ja mielenterveyshoitoon erikoistunut moniammatillinen työryhmä. Työryhmää täydentävät tarvittaessa psykiatri ja sairaalapastori.

Lue lisää