Palvelutarjotin

Palvelutarjotin tarjoaa palveluiden käyttäjille

  • Selkeän ja yksilöllisesti muotoiltavissa olevan hoito- ja kuntoutussuunnitelman.
  • Kohdennetut ryhmätoiminnot kuntoutumisen tueksi.
  • Osallisuuteen kuuluvaa vastuuta omasta hoito- ja kuntoutumisprosessista.
  • Henkilökohtaisiin tarpeisiin pohjautuvat erityistyöntekijäpalvelut.
  • Aktiviteettien lisääntymistä vertaistoiminnalla.

Suunnitelmallisuus

Laitoshoitojaksojen hoito– ja kuntoutussuun-nitelmat rakennetaan yhteistyössä hoitoon tulevan ja avohoidon kanssa tukemaan yksi-lön toipumista osana pidempää avohoitopai-notteista palveluketjua.

Osallisuus

Toipumista tukeva hoito ja kuntoutus tapah-tuu pienyhteisöissä, joissa jokainen itse sekä suunnittelee että arvioi oman hoito– kuntou-tumissuunnitelmansa etenemistä vertaisten ja ammattilaisten tuella.

Laaja-alaisuus

Hoitolaitoksen palveluvalikkoon sisältyvät eri-laiset kuntoutumista tukevat terapeuttiset työvälineet ovat jokaisen hoitoon tulevan käy-tössä.

Yksilöllisyys

Hoito– ja kuntoutussuunnitelmaan kuuluva palvelumuotoilu tehdään yksilöllisesti painot-taen hoitoon tulevan senhetkisen elämänti-lanteen ja avohoitoprosessin tarpeita.