Päihdesairaalan hoidollinen viitekehys

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on hoitomuoto, jossa pyritään muutamaan päihteiden käyttöön tai muuhun ei-toivottuun elämäntapaan liittyviä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Hoidon aikana harjoitellaan potilaan kanssa mm. retkahtamista ehkäiseviä käyttäytymismalleja: miten sanoa ei muiden tarjouksille tai omille mielihaluilleen. Lisäksi hoidossa opetellaan kohtaamaan arkisessa elämässä eteen tulevia ongelmia ilman päihteitä. Päihteitä käytetään usein mm. tukahduttamaan hankalia tunteita, joten yksi hoidon keskeinen tavoite on auttaa potilaita hyväksymään epämiellyttäviä tunteita ja oppia käsittelemään niitä rakentavalla tavalla. Hoidossa opetellaan tunnistamaan itseä koskevia negatiivisia uskomuksia ja ajatusmalleja sekä ennakoimaan päihteiden käyttöä mahdollisesti laukaisevia tilanteita.
CBT menetelmät ovat lääketieteellisten tutkimusten mukaan tehokkaita hoitomuotoja myös moniin päihdeongelman yhteydessä esiintyviin muihin ongelmiin (esim. ahdistus, masennus, syömishäiriöt, unihäiriöt, persoonallisuushäiriö). Hoidon toteutusmuotoja Päihdesairaalassa ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, pari- ja perhekeskustelut ja vertaisryhmät.

Yhteisöllisyys

Yhteisöhoidollisessa viitekehyksessä keskeistä on potilas-/asiakasyhteisön ja vertaisten tarkoituksellinen käyttö päihteiden käyttöön liittyvän muutoksen aikaansaamisessa. Laitoshoidon lähtökohtana on tarjota päihdeongelmiinsa apua hakeville päihteetön ja tukea antava ympäristö, jossa voidaan opetella elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita. Toiminnallisesti sairaala on jaettu potilaiden/asiakkaiden ja henkilökunnan muodostamiin pienyhteisöihin. Vahvimmillaan yhteisöhoidollinen viitekehys on terapeuttisessa yhteisöhoidossa (Hietalinna), jossa yhteisö on pääasiallinen hoitomenetelmä. Eriasteisena se toteutuu kaikissa sairaalan hoitoyksiköissä niin, että yhteisökokoukset ja sen muut toiminnot on suunniteltu tukemaan päihdeongelmasta toipumista vertaistukea hyödyntämällä. Potilaiden/asiakkaiden ohella keskeisessä roolissa tässä ovat Päihdesairaalan kokemusasiantuntijat.

Kokonaisvaltainen kuntoutus

Päihdeongelmiinsa apua hakevien henkilöiden oma toimintakyky vaihtelee huomattavasti. Hoidossa jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi hänen tarpeidensa ja voimavarojensa edellyttämällä tavalla.
Päihdesairaalassa hoidossa olevia henkilöitä osallistetaan arjen toimintaan kunkin oman toimintakyvyn mukaan. Potilaiden/asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan osana hoitoyksiköiden perustyötä. Sairaalan alueella on huolehdittu esteettömyydestä liikuntaesteisiä silmällä pitäen ja lisäksi sairaalalla on valmius työ- ja toimintakyvyn arviointiin päihdeongelmista kärsiville potilaille.