Historia

Päihdesairaalan toiminta alkoi vuonna 1951 Järvenpään sosiaalisairaalan nimellä silloisen sosiaalihallituksen alaisena "Alkoholistien vastaanottolaitoksena". Sairaalan tehtäväksi määriteltiin alkoholistien vastaanotto ja tutkiminen sekä heidän lähettämisensä tutkimusten jälkeen soveltuviin hoitopaikkoihin. 

Kun uusi asetus päihdyttävien aineiden väärinkäytöstä tuli voimaan 1960-luvun alkupuolella, sai sosiaalisairaala ns. keskuslaitostehtävän. Sairaala velvoitettiin hoidon lisäksi neuvonnan, valvonnan ja huoltolatoiminnan suunnitteluun, hoitomenetelmien kehittämiseen ja niiden kannalta tarpeellisen tutkimustyön tekemiseen. Sairaalaan perustettiin erillinen tutkimusyksikkö vuonna 1972.

Vuoden 1987 alusta voimaan tullut uusi päihdehuoltolaki velvoitti kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntia järjestämään päihdehuollon palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Tämän myötä avohoidon asema vahvistui ja sosiaalisairaalakin menetti asemansa keskuslaitoksena.

Sosiaalihallituksen lakkauttamisen jälkeen sosiaalisairaala siirtyi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) alaisuuteen. Sairaalan tehtävänä oli toimia valtakunnallisena sekä terveydenhuoltoa että sosiaalihuoltoa palvelevana päihdealan kuntoutus- ja tutkimussairaalana.

Heinäkuussa 1994 Päihdesairaala (tuolloin Järvenpään sosiaalisairaala) siirtyi valtion omistuksesta A-klinikkasäätiölle. Sairaalan siirtymistä tuettiin erityisellä siirtymäkauden projektilla, joka kesti kolme vuotta. Tänä aikana sairaalalle luotiin itsenäiset toiminnalliset edellytykset sekä taloudelliset toimintaedellytykset raha-automaattiavustusten turvin.

Siirtymäkauden päätyttyä vuoden 1997 lopussa sairaala jatkoi toimintaansa A-klinikkasäätiön itsenäisenä tulosyksikkönä. Päihdesairaala on nykyisellään valtakunnallinen päihde- ja mielenterveysongelmien laitoshoitopalveluiden tuottaja. Palveluita tuotetaan pääasiassa kunnille ja asiantuntemusta kehitetään päihdetyötä monipuolisesti yhdessä mm. tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Vuonna 2013 aloitti toimintansa Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus POKE joka perustettiin yhdessä Seurakuntaopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Vuonna 2015 sairaala siirtyi A-klinikkasäätiön organisaatiouudistuksessa osaksi palvelualuetta nimeltä Valtakunnalliset hoitopalvelut, johon sairaalan lisäksi kuuluvat Mikkelin A-klinikka sekä lastensuojelun erityisyksiköt Stopparit. Valtakunnallisten hoitopalveluiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia koko maan kattavia päihdehoitopalveluita ja lastensuojelupalveluita sekä kehittää A-klinikkasäätiön palvelutoimintaa Itä-Suomen (Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu) ja Pohjois-Suomen alueilla.